GodłoLogo szkołySzkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance
  telefon  tel. (67)2162132     poczta  sp3trzcianka@wp.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzciance

Geneza i dzieje Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika  w Trzciance

Agnieszka Mrotek,  Magdalena Wojnowska

Trzcianka 2022 r.

 

Rok szkolny 1975/1976 „Trójka” rozpoczęła w nowo wybudowanym budynku  przy ulicy Władysława Broniewskiego 2. Po długich latach stała się samodzielną placówką oświatową. Historia szkoły ściśle wiąże się ze szkołą ćwiczeń, a ta z kolei z pierwszą szkołą podstawową w mieście, która rozpoczęła swoją działalność 30 września 1945 roku  w budynku przy Placu Sienkiewicza 4 -7. Z dniem 1 września 1945 roku, kierownictwo szkoły powierzono  panu Zygmuntowi Waśko. Przez cały miesiąc wrzesień przygotowywano budynek do zajęć: szklono okna, porządkowano i malowano sale. Zajęcia lekcyjne odbywały się tylko w jednym skrzydle budynku, gdyż w drugim mieściły się magazyny wojsk radzieckich. Szkoła stanowiła 96 osobową grupę młodzieży, którą uczyło 5 nauczycieli.

W 1953 roku powstało Państwowe Liceum Pedagogiczne, które umieszczono  w gmachu przy Placu Sienkiewicza. Szkoła podstawowa, zajmująca wówczas parter budynku, zaczęła od tego roku pełnić funkcję szkoły ćwiczeń dla powstałego PLP. Pierwszym dyrektorem liceum był pan Dojaś z Wągrowca, a obowiązki kierownika Szkoły Ćwiczeń pełniła pani Izabela Grunt. W roku 1954 stanowisko dyrektora liceum objął pan Edmund Zachaś, zaś kierownikiem Szkoły Ćwiczeń została pani Zofia Szymczak,[1] pozostali nauczyciele  to pani Adela Barwińska, pani Maria Dankowska, pani Izabela Grunt, pani Aniela Jaroszewska, pani Genowefa Piątek, pani Halina Piątkowska, pani Zofia Szymczak.  

„Z rozpoczęciem roku rozpoczął się dla szkoły okres trudności, do poważniejszych zaliczyć trzeba: nieustalony obwód szkolny, kompletny brak pomocy naukowych i biblioteki szkolnej, dodatkowo utworzona od 15 września klasa I b, wędrówka uczniów itp.

Następowała często zmiana planu godzin, przydziału przedmiotów, opieki klas co opóźniało planowanie pracy. Kl. I – IV otrzymały skrócony wymiar godzin”[2].

1 października 1954r. wychowawstwa i liczebność klas przedstawiały się następująco:

1) Kol. Barwińska Adela          kl. I a – 36 ucz.

2) Kol. Jaroszewska Aniela      kl. I b -  35 ucz.

3) Kol. Gruntowska Izabela     kl. II – 36 ucz.

4) Kol. Dankowska Maria        kl. III – 21 ucz.

5) Kol. Piątek Genowefa          kl. IV – 31 ucz.

6) Kol. Szymczak Zofia           kl. V – 32 ucz.

7) Kol. Piątkowska Halina       kl. VI – 25 ucz.

8) Kol. Sieradzki Leon (naucz. Liceum)  kl. VII – 18 ucz.

                                                 

 Ogółem Szkoła Ćwiczeń liczyła (1 X 1954) 234 uczniów

 

[1] Kronika „Historia Szkoły Podstawowej nr 3” – 1945 – 1981.

[2] Kronika Szkoły Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym w Trzciance – 1954-1966.

 

Historia

 Fotografia nr 1, Klasa I a z Panią Adelą Barwińską (1954/1955)

 

Funkcję ryczałtowego przewodnika Organizacji Harcerskiej przyjęła kol. Piątek Genowefa. Dużą pomoc, w miarę możliwości, okazali nauczyciele liceum  pan Zieliński Franciszek, pan Grunt Franciszek, którzy użyczali swych pomocy naukowych do nauczania fizyki i biologii.

Pani Piątkowska nie stanęła bezradnie wobec braku książek w szkole. Potrafiła zachęcić młodzież i zorganizowała biblioteczkę z książek ofiarowanych przez rodziców  w celu rozwinięcia edukacji czytelniczej.[1]

Pani Barwińska i pani Jaroszewska gromadziły obrazki, wykonywały rysunki  dla swoich „pierwszaków”. Pani Gruntowa również z wielkim zapałem rozpoczęła pracę w swojej klasie i często dodawała wszystkim otuchy mówiąc: „zrobimy co tylko będzie można”. Nauka odbywała się na się na dwie zmiany, gdyż szkoła ćwiczeń miała w posiadaniu  5 izb lekcyjnych. Na drugą zmianę przychodziły klasy: I a, II, III. Naukę rozpoczynano apelem 15 min. przed godz.8.00.[2]

„W tych trudnych dniach nie byliśmy sami, kol. Dyrektor Zachaś starał się o co tylko trzeba było, wraz z Dyrektorem interesował się przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego

 
[1] Kronika Szkoły Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym w Trzciance – 1954-1966.

[2] Kronika Szkoły Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym w Trzciance – 1954-1966.

 

(klasy licealnej) Ob. Włodek, także i Wydział Oświaty włożył wiele starań aby ułatwić nam pracę”[1].

W 1959 roku kierownictwo Szkoły Ćwiczeń objął pan mgr Tadeusz Wolak, natomiast skład grona pedagogicznego był następujący: pani Adela Barwińska, pani Łucja Sieradzka, pani Izabela Grunt, pani Aniela Jaroszewska, pani Zofia Mleczek, pani Urszula Piotrowska, pani Cecylia Waśko. Szkoła działała już wówczas dosyć prężnie. Zaczęły powstawać pierwsze spółdzielnie uczniowskie, uruchomiono sklepik szkolny „Kleks”. Powstała także pierwsza Szkolna Kasa Oszczędności, której opiekunką została pani Adela Barwińska.[2]

Kiedy w 1961 roku, w Trzciance, powstała Szkoła Tysiąclecia, przeprowadzono rejonizację i szkole nadano numer 3. Na pieczątce szkoły widniała nazwa: Szkoła Podstawowa nr 3 (Szkoła Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym) w Trzciance, jednak szkołę nadal nazywano potocznie „ćwiczeniówką”. Rok 1967 – Szkoła Ćwiczeń przechodzi pod Wydział Oświaty  w Trzciance, pełniąc nadal funkcję szkoły ćwiczeń aż do czerwca 1970 roku, bowiem w tym roku zakończyło pracę PLP.[3]

W roku 1968 utworzono klasę specjalną, którą opiekowała się pani Teresa Kozak. W czerwcu 1972 roku decyzją wydziału oświaty w Trzciance Szkołę Podstawową nr 3 przeniesiono do budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Funkcję dyrektora szkoły powierzono panu Ryszardowi Białczakowi.

Placówka oświatowa liczyła wówczas 264 uczniów. Zespół nauczycielski tworzyło 8 nauczycieli: pani Emilia Popielas (kl. I), pani Halina Danilewicz (kl. II), pani Danuta Maskiewicz (kl. III), pan Eugeniusz Nowak (kl. IV), pani Renata Mosiewicz  (kl. V), pani Zofia Mleczek (kl. VI), pani Helena Gajowa (kl. VII), pani Jadwiga Woźniak  (kl. VIII).

Rok 1974 przyniósł kolejne zmiany na stanowisku dyrektora szkoły. Została nim inż. Irena Woźniak.

Okres ten był chyba najtrudniejszym w dziejach szkoły. Przypada na niego budowa nowego budynku szkolnego, gromadzenie sprzętu oraz pomocy naukowych.[4]

 

[1] Kronika Szkoły Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym w Trzciance – 1954 – 1966.

[2] Kronika Szkoły Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym w Trzciance – 1954 – 1966.

[3] Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 im Mikołaja Kopernika w Trzciance – 1967/1968.

[4] Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance od roku szkol. 1972/1973 do 1989/1990.

 

 

 Dnia 21 sierpnia 1975 roku władze oświatowe i administracyjne miasta przekazały Szkole Podstawowej nr 3 nowy, trzykondygnacyjny budynek przy ulicy Broniewskiego 2. Nowa placówka dysponowała klasopracowniami, salą gimnastyczną z zapleczem, świetlicą i jadalnią z kuchnią. Naukę w roku szkolnym 1975/1976 rozpoczęło 553 uczniów. Zatrudnionych  było 23 nauczycieli i 14 pracowników obsługi administracyjnej.[1]

Dyrektorem szkoły został pan mgr Witold Gadomski, a wicedyrektorem pani mgr Teresa Kotiuszko i pani Zofia Mleczek. Nowo oddany budynek oprócz Szkoły Podstawowej nr 3 zajęła również Szkoła Podstawowa nr 10, której uczniowie, niepełnosprawni intelektualnie,  uczęszczali wcześniej do zlikwidowanej Szkoły Specjalnej nr 10.[2]

Szkoła

Fotografia nr 2, Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance

 

 

 [1]  Kronika „Historia Szkoły Podstawowej nr 3” – 1945 – 1981.

[2] Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance od roku szkol. 1972/1973  do 1989/1990.

 

 We wrześniu 1976 roku funkcję dyrektora szkoły objęła pani mgr Danuta Hryńciów. Wicedyrektorami szkoły zostały panie: mgr Janina Stepura i mgr Teresa Kotiuszko. Po roku, 26 maja 1977 roku, szkole nadano imię Mikołaja Kopernika i wręczono sztandar. Fundatorami sztandaru były zakłady pracy:

1. Poznańska Fabryka Łożysk Tocznych, 
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Trzciance,
3. Okręgowa Spółdzielnia Budownictwa Wiejskiego w Trzciance,
4. Spółdzielnia Inwalidów „Przyszłość” w Trzciance,
5. Lubuskie Zakłady Okrętowe w Trzciance,
6. Komitet Rodzicielski SWP,
7. Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracji w Trzciance,
8. WZGS „SCH” – oddział w Trzciance,
9. WPGK i M w Trzciance,
10. Urząd Miejski Trzcianki,
11. WSS – oddział w Trzciance.

 

Dokument

Dokument nr 1, Akt nadania prawa posiadania Sztandaru; Piła, dnia 22.05.1977 r.

 

Fot3

  Fotografia nr 3, Sztandar Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance

 

We wrześniu 1977 roku wprowadzono obchody święta patrona szkoły – Mikołaja Kopernika. Do tradycji uroczystości szkolnych włączono także wręczenie „Dyplomów Przyjaciela Szkoły” rodzicom i przedstawicielom zakładów pracy, którzy wyróżnili się działalnością na rzecz szkoły. [1]

Powyższa uroczystość odbywa się co roku. Do święta, grono pedagogiczne   i uczniowie przygotowują się z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego. Podczas obchodów prezentują dorobek pracy szkoły rodzicom i zaproszonym gościom.

[1] Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance od roku szkol. 1972/1973  do 1989/1990.

 

 Fot. 4

 Fotografia nr 4, Dyrektor Szkoły Pani D. Hryńciów prezentuje gościom prace uczniów

 

12 kwietnia 1978 roku szkołę odwiedziła delegacja nauczycieli z okręgu Schwerin. W tym samym roku gościem szkoły był również rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.[1]

 

 

 

  Dokument nr 2, Pamiątkowy wpis rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy  do kroniki szkolnej

 

[1] Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance od roku szkol. 1972/1973  do 1989/1990.

 

3 maja 1979 rok - w dziejach szkoły ważnym wydarzeniem była wizyta Ministra Oświaty, Kuratorium i Wychowania Józefa Tejchmy z towarzyszącymi mu osobami  z Ministerstwa Oświaty, Kuratorium i Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Pile.

Po wizytacji szkoła otrzymała list pochwalny.

 

 Fotografia nr 5, Minister Oświaty i Wychowania Józef  Tejchma

 

Jednym z pierwszych ważniejszych osiągnięć szkoły było zajęcie, w maju 1979 roku,  I miejsca w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych. Do sukcesów tamtych lat należy także zajęcie II miejsca w Wojewódzkim Konkursie na Klasopracownię Nauczania Początkowego (1979 rok, 1980 rok, 1981 rok) oraz I miejsca na klasopracownię klas specjalnych (1982 rok). Poza tym dwukrotnie przyznano I miejsce w wojewódzkim konkursie pod hasłem „Nasza Szkoła Wzorem Czystości” (1979 rok, 1983 rok). W roku szkolnym 1980/1981 nastąpiła zmiana na stanowisku wicedyrektora szkoły, panią mgr Janinę Stepurę zastąpiła pani mgr Czesława Mikulska. Funkcję szkoły ćwiczeń nasza szkoła pełniła 27 lat, tj. od 1954 roku  do 1981 roku. Najwięcej dzieci uczęszczało do szkoły w roku szkolnym 1986/1987 – 1010 uczniów. Do 1991 roku szkoła liczyła ponad 900 uczniów, w następnych latach liczba ta zaczęła się stopniowo zmniejszać.[1]

W latach 1983 – 1991 w szkole mieściły się również oddziały przedszkolne sześciolatków. Dnia 28 stycznia 1992 roku odbył się konkurs na dyrektora szkoły. Do konkursu przystąpili: pani mgr Teresa Kotiuszko i pan mgr Józef Wiedera. Konkurs wygrała mgr Teresa Kotiuszko, która od 1 lutego 1992 roku objęła stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3. Funkcję wicedyrektora szkoły powierzono pani mgr Marii Doczekale i pani mgr Grażynie Błaszczuk (tylko na okres urlopu zdrowotnego pani mgr Czesławy Mikulskiej).

Rok szkolny 1992/1993 rozpoczęło 854 uczniów, w tym 74 uczniów w klasach specjalnych. W szkole zatrudniono 62 nauczycieli. Do pracy, po urlopie zdrowotnym, powróciła wicedyrektor pani mgr Czesława Mikulska.

W styczniu 1993 roku szkoła po raz pierwszy przystąpiła do ogólnopolskiej akcji pomocy dzieciom chorym na serce. W szkole zbierano pieniądze na ten cel. Akcją kierowała wicedyrektor szkoły mgr Maria Doczekała.

W 1996 roku szkoła przeszła pod nadzór samorządu terytorialnego i zaczęła funkcjonować jako samodzielna jednostka budżetowa. Utworzono dział księgowo – administracyjny. Stanowisko głównej księgowej powierzono pani Marii Kaczmarzewskiej. Ponadto w księgowości pracowały: pani Helena Grygiel i pani Honorata Różańska. Stanowisko kadrowej objęła pani Jadwiga Modrak.[2]

Zgodnie z założeniem reformy oświaty oraz decyzją Rady Miasta i Gminy Trzcianki od 1999 roku Szkoła Podstawowa nr 3 stała się sześcioklasową szkołą podstawową. W roku szkolnym 1999/2000 powstało wewnątrzszkolne prawo oświatowe, które zostało ujęte w statucie szkoły, w szkolnym programie oceniania i szkolnym programie wychowawczym. Wewnątrzszkolne prawo oświatowe zostało utworzone przy współudziale nauczycieli, rodziców i uczniów szkoły.

 

[1] Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance od roku szkol. 1972/1973 do 1989/1990.

[2] Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance, od roku szkolnego 1990/1991 do 1995/1996.

 

24 marca 2001 roku odbyły się 25 urodziny szkoły. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili emerytowani dyrektorzy szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy obsługi, władze miejskie oraz zaproszeni goście.[1]

 

 Fotografia nr 6, Emerytowani dyrektorzy szkoły, grono pedagogiczne

Styczeń 2002 przyniósł kolejną zmianę na stanowisku wicedyrektora szkoły, panią mgr Czesławę Mikulską zastąpiła pani mgr Elżbieta Horak. 12 marca 2002 roku odbył się kolejny konkurs na dyrektora szkoły. Do konkursu przystąpili: pani mgr Maria Doczekała, pani mgr Grażyna Frankowska, pan mgr Rafał Kwiatkowski. Konkurs wygrała pani mgr Maria Doczekała. Wicedyrektorem szkoły została pani  mgr Elżbieta Horak i pan mgr Przemysław Przybylski.

Szkoła Podstawowa nr 3, jak cała Polska, przygotowywała się do wejścia do Unii Europejskiej i w związku z tym od roku 2002 organizowano w szkole Święto Unii Europejskiej. Pierwsza uroczystość odbyła się 11 maja 2002 roku, a zapoczątkowana została przez p. Urszulę Fąferek i p. Grażynę Frankowską. Na uroczystym apelu uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście wysłuchali hymnu Unii i hymnu Polski, a następnie              

byli świadkami wciągnięcia na maszt flagi Unii Europejskiej i flagi polskiej. W lokalnej prasie  tak o nas pisano: „… nauczyciele, uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej nr 3 zorganizowali „Święto Unii Europejskiej”. Skorzystano z różnych form działalności,  aby przedsięwzięcie jak najlepiej mogło trafić do najmłodszych. Przygotowano międzyszkolny konkurs bajek, konkurs wiedzy o krajach Unii, międzyszkolny plakat „W drodze do Europy” i „Święto Unii Europejskiej”. W samej szkole przeprowadzono międzyklasowe konkursy piosenki międzynarodowej, rozgrywki sportowe, „Eurosklepik”.[1]

[1] Kronika Szkoły podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance, od roku szkolnego1996/1997 do 2002/2003 r.

 

 Szkoła

Fotografia nr 7, Inauguracja Święta Unii Europejskiej

 

Rok 2002 przyniósł kolejny sukces szkole. Klasa VI b, pod kierunkiem p. Grażyny Błaszczuk, zdobyła I miejsce  w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez firmę   Fruit – tella pt: „Wielki konkurs Sprzątanie świata – Polska 2002”.[1]

 Dyplom

Dokument nr 3, Dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie

„Wielki konkurs Sprzątanie świata – Polska 2002"

 

[1] Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance od roku szkol. 1990/1991do 2003/2004

 

 

Z dniem 3 marca 2004 roku Szkoła Podstawowa nr 3 została przyjęta do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

obraz11

 

Dokument nr 4, Dokument potwierdzający przyjęcie szkoły do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie; Poznań, 03.03.2004r.

 

Szkoła pracowała pod hasłem „W SP 3 Zdrowo -  Żyj”. Pieczę nad wszystkimi działaniami sprawowała komisja w składzie: koordynator – pani mgr Elżbieta Horak  oraz pani mgr Urszula Fąferek, pani mgr Danuta Joachimiak, pani mgr Anna Garstka,  pani mgr Grażyna Błaszczuk, pani mgr Jolanta Birula. Głównym celem pracy były działania na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia  całej społeczności szkolnej.[1]

Działalność prowadzona była w następujących obszarach:

1. Zdrowie psychiczne człowieka:

- higiena układu nerwowego - wychowawcy przeprowadzali zajęcia profilaktyczne „Spójrz inaczej na agresję”;

 Obraz8

Fotografia nr 8, Warsztaty „Spójrz inaczej na agresję”

 

[1] Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance od roku szkol. 1990/1990 do 2003/2004.

 

2. Bezpieczeństwo na drodze, w domu i w szkole:

 • uczestnictwo w ruchu drogowym,
 • w spotkaniach z pracownikami policji uczestniczyły dzieci z klas I,
 • ostrożność wobec przedmiotów, zwierząt i zjawisk w domu i poza nim,
 • profilaktyka przeciwpożarowa;

Obraz 9

Fotografia nr 9, Książeczka, którą otrzymał każdy uczeń klasy I

 3. Profilaktyka problemowa:

- moje zdrowie - w ramach tego punktu odbywała się w szkole raz w roku akcja prozdrowotna – „Biały piątek”; dzieci bawiły się na balu warzyw i owoców, na którym następowało podsumowanie wcześniej ogłoszonych konkursów; rodzice i społeczność lokalna korzystała z porad lekarskich oraz bezpłatnych badań poziomu cukru  i cholesterolu we krwi;

Obraz10

Fotografia nr 10, Pomiar cukru i cholesterolu we krwi

 

 

 

 Obraz11

Fotografia nr 11, Bal warzyw i owoców

 

 

- w szkole prowadzona była akcja „Powiedz – Nie – Nałogom”, w ramach której odbywały się konkursy i inscenizacje;

Obraz12

Fotografia nr 12, Organizatorzy i laureaci konkursu wiedzy

„Powiedz – Nie – Nałogom”

4. Empatia:

 - co roku, do dnia dzisiejszego, odbywa się przedświąteczna zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących dzieci z naszej szkoły,

Obraz13

Fotografia nr 13, Podział żywności dla potrzebujących

 

- szkoła brała także udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”,

Obraz14

Fotografia nr  14, Wicedyrektor szkoły Pani E. Horak z uczennicami

 

Dokument5

Dokument nr 5, Podziękowania dla szkoły za udział w akcji „Góra Grosza”

 

  

- przy szkole utworzył się Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizacją tej ogólnopolskiej akcji zajęła się pani mgr Elżbieta Horak,

Dokument6

 Dokument nr 6, Zezwolenie na utworzenie Sztabu Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance

- od 24 września 2003 roku w szkole odbywały się spotkania osób niesłyszących  i wolontariuszy.

 5. Olimpiady Specjalne – „Sprawni Razem”;

1 marca 2003 roku odbył się w Trzciance IV Regionalny Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych, organizatorem turnieju była Szkoła Podstawowa nr 3, honorowy patronat nad imprezą przyjął Burmistrz Trzcianki pan Marek Kupś;

Kolejne turnieje to:

- 27 – 28 II 2004 rok – V regionalny Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych,

- 2 – 3 XII 2005 rok – VII Regionalny Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych;

Szkoła była też współorganizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Olimpiad Specjalnych, który został rozegrany w dniach 22 – 24 kwietnia 2005 roku, w turnieju uczestniczyły również ekipy zagraniczne z Danii i Niemiec, honorowy patronat nad imprezą objął pan Stefan Mikołajczak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, przewodniczącym komitetu organizacyjnego był pan Przemysław Przybylski – nauczyciel naszej szkoły; działająca przy szkole sekcja olimpiad specjalnych była jedną z najlepszych w Polsce; Od 2 do 9 lipca 2005 roku odbyły się w Glasgow VII Brytyjskie Igrzyska olimpiad Specjalnych, uczeń Krzysztof Sołtysiak zdobył na tych igrzyskach złoty medal  w badmintonie w grze pojedynczej;

Anna Hajman – absolwentka szkoły, startowała w XII Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych – Szanghaj, 2 – 10 października 2007;

Obraz21

Fotografia nr 15, Inauguracja IV Wielkopolskiego Turnieju Badmintona
Olimpiad Specjalnych: Trzcianka, 01.03.2003r.

 

6. Przyzwyczajenia higieniczno – kulturowe:

- higiena osobista,

- higiena i kultura spożywania posiłków,

- ruch na świeżym powietrzu;

 

7. Wpływ zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych na zdrowie człowieka:

- ochrona środowiska naturalnego.

 

  Szkoła była również przez wiele lat organizatorem Powiatowego Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki „Muzyczne Wędrówki po Europie”.[1]

 

Fot. 16

Fotografia nr 16, VI Powiatowy Międzyszkolny Przegląd Piosenki „Muzyczne Wędrówki po Europie”

 

[1] Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance od roku szkolnego 2010/2011 do 2013/20214.

 

 Przez cały okres funkcjonowania szkoły trwa szeroka współpraca z rodzicami uczniów, z miejskimi zakładami pracy, Urzędem Miejskim Trzcianki, Starostwem Powiatowym w Czarnkowie, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną  w Czarnkowie oraz wieloma innymi instytucjami. 
Szkoła w pierwszych latach swojej działalności współpracowała też z Poznańską Fabryką Łożysk Tocznych, która jako współfundator budynku miała w nim, do 1986 roku, punkt kolonijny w okresie wakacji letnich. 
W roku 2010 r. odbył się konkurs na dyrektora szkoły. Do konkursu przystąpiła pani Anna Maria Wyrzykowska, pani Elżbieta Horak oraz pan Tomasz Witkowski.  Konkurs wygrała pani Anna Maria Wyrzykowska. Funkcję wicedyrektorów objęli: pani Jolanta Birula oraz pan Przemysław Przybylski.[1]

 

[1] Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance od roku szkolnego 2010/2011 do 2013/20214.

 

Od roku szkolnego 2010/2011 w ramach projektu „Szkoła bez rodzica nie zachwyca” szkoła organizowała wiele imprez dla swoich uczniów, ich rodziców i rodzin oraz dla społeczności lokalnej, między innymi:

- Festyn Rodzinny:

pierwszy festyn odbył się we wrześniu 2011 roku, w sobotni dzień na szkolnym boisku zgromadziła się cała społeczność szkolna, na uczestników czekało wiele atrakcji;    

 

Tort

Fotografia nr 17, I Piknik Rodzinny „Grunt to Rodzinka”    

 

straż

Fotografia nr 18, I Piknik Rodzinny „Grunt to Rodzinka”

 

- lodowisko „Sopelek”:

w lutym 2012 roku odbyła się inauguracja miejskiego lodowiska, które w okresie ferii    zimowych było organizowane na boisku szkolnym;

Lodowisko

Fotografia nr 19, Lodowisko Miejskie przy SP3 „Sopelek”

 

Lofowisko1

Fotografia nr 20, Lodowisko Miejskie „Sopelek”

 

- Rodzinny Spływ Kajakowy:

organizowany każdego roku w miesiącu czerwcu

 

Spływ kajakowy

Fotografia nr 21, Rodzinny Spływ Kajakowy 

 

12 października 2010 roku na szkolnym boisku odbyło się otwarcie placu zabaw „Radosna Szkoła”, którego inicjatorem była p. Elżbieta Horak.[1]

Ważnym przedsięwzięciem było również powstanie w 2013 roku w szkole Sali Zmysłów. Sala powstała między innymi ze środków Unii Europejskiej oraz Trzcianeckiego Koła TKKF Ognisko „Bajka” przy dużym wkładzie pracy  Drużyny WOPR „Anioły” oraz innych wolontariuszy.

Już od połowy roku szkolnego 2014/2015 uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice przygotowywali się do obchodów 40.lecia szkoły. Przygotowano tematyczne gazetki ścienne, wystawę kronik szkolnych i fotografii. Ceremonia rozpoczęła się mszą świętą, a główne uroczystości odbywały się w budynku szkoły. Zaproszeni goście dzielili się swoimi wspomnieniami oraz podkreślali dorobek i osiągnięcia szkoły. Jedną z atrakcji był film, na którym szkołę sprzed lat wspominali jej dyrektorzy, wzbogacony o archiwalne zdjęcia i nagrania. Po emisji filmu, obecny dyrektor szkoły –  p. Anna Maria Wyrzykowska   w swoim przemówieniu podkreśliła, że szkoła nadal się rozwija, bierze udział w wielu projektach, odnosi sukcesy w pracy dydaktycznej  i wychowawczej.[2]

Po pięciu latach pracy, w 2015 roku, pani Anna Maria Wyrzykowska przystąpiła ponownie do konkursu na dyrektora szkoły i po raz drugi odniosła sukces wygrywając go. Funkcję wicedyrektorów powierzyła ponownie pani Jolancie Biruli oraz panu Przemysławowi Przybylskiemu. W roku szkolnym 2019/2020 nastąpiła zmiana wicedyrektora szkoły, panią Jolantę Birulę zastąpiła pani Aleksandra Srzypczak.

Zgodnie z założeniem reformy oświaty, obecnie Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzciance jest publiczną placówką, której struktura organizacyjna obejmuje klasy I-VIII  oraz klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Dzięki dobrej współpracy stworzono uczniom i nauczycielom dobre warunki nauki i pracy. Placówka sukcesywnie wzbogaca bazę i rozwija zainteresowania uczniów.

Kilka pokoleń rodziców i nauczycieli w szkole dowiodły, że współpraca gwarantuje sukcesy i spełnia oczekiwania.

.

Zbiór dokumentów

 

Dokument nr 1, Akt nadania prawa posiadania Sztandaru; Piła, dnia 22.05.1977r.,

Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, str. 6.

Dokument nr 2, Pamiątkowy wpis rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy  do kroniki szkolnej, Kronika Szkoły podstawowej nr 3 w Trzciance, str. 8.

Dokument nr 3, Dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie „Wielki konkurs Sprzątanie świata – Polska 2002", Kronika Szkoły podstawowej nr 3 w Trzciance, str. 13.

Dokument nr 4, Dokument potwierdzający przyjęcie szkoły do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie; Poznań, 03.03.2004r., Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, str. 14.

Dokument nr 5, Podziękowania dla szkoły za udział w akcji „Góra Grosza”, Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, str. 19.

Dokument nr 6, Zezwolenie na utworzenie Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance, Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, str. 20.

 

 

Zbiór zdjęć

 

Fotografia nr 1, Klasa I a z Panią Anielą Barwińską (1954/1955), Kronika Szkoły Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym w Trzciance, str. 3.

Fotografia nr 2, Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, str. 5.

Fotografia nr 3, Sztandar Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, str. 7.

Fotografia nr 4, Dyrektor Szkoły Pani D. Hryńciów prezentuje prace uczniów, Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, str. 7.

Fotografia nr 5, Minister Oświaty i Wychowania Józef Tejchma, Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, str. 9.

Fotografia nr 6, Emerytowani Dyrektorzy Szkoły, grono pedagogiczne, Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, str. 11.

Fotografia nr 7, Inauguracja święta Unii Europejskiej, Kronika Szkoły Podstawowej nr 3  w Trzciance, str. 12.

Fotografia nr 8, Warsztaty „Spójrzmy inaczej na agresję”, Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, str. 15.

Fotografia nr 9, Książeczka, którą otrzymał każdy uczeń klasy I, Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, str. 16.

Fotografia nr 10, Pomiar cukru i cholesterolu we krwi, Kronika Szkoły Podstawowej nr 3   w Trzciance, str. 17.

Fotografia nr 11, Bal warzyw i owoców, Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance,  str. 17.

Fotografia nr 12, Organizatorzy i laureaci konkursu wiedzy „Powiedz – Nie - Nałogom”, Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, str. 18.

Fotografia nr 13, Podział żywności dla potrzebujących, Kronika Szkoły Podstawowej nr 3   w Trzciance, str. 18.

Fotografia nr 14, Wicedyrektor szkoły Pani E. Horak z uczennicami, Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, str. 19.

Fotografia nr 15, Inauguracja IV Wielkopolskiego Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych: Trzcianka, 01.03.2003 r., Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance,  str. 22.

Fotografia nr 16, VI Powiatowy Międzyszkolny Przegląd Piosenki  „Muzyczne Wędrówki po Europie”, Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance,   str. 23.

Fotografia nr 17, I Piknik Rodzinny „Grunt to Rodzinka”, Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, str. 25.

 Fotografia nr 18, I Piknik Rodzinny „Grunt to Rodzinka”, Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, str. 26.

 Fotografia nr 19, Lodowisko Miejskie przy SP3 „Sopelek”, Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, str. 27.

 Fotografia nr 20, Lodowisko Miejskie przy SP3 „Sopelek”, Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, str. 28.

Fotografia nr 21, Rodzinny Spływ Kajakowy, Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, str. 29.

 

[1] Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance od roku szkolnego 2010/2011 do 2013/20214.

[2] Kronika Szkoły Podstawowej nr 3 im Mikołaja Kopernika w Trzciance od roku szkolnego 2014/2015  do 2015/2016.

 

 

 

Konkursy, informacje, ogłoszenia

 • Basen

  Propozycja wyjazdu do Aqua Park w Pile

 • Olimpiada

  XVII Olimpiada Informatyczna

 • Program

  Zasady zdrowego odżywiania

 • mLegitymacja

  mLegitymacja. Co to takiego ?

 • Forum Romanum

  Chcemy poznać Wasze zdanie w ważnych kwestiach

 • Karta rowerowa. Egzamin

  Karta rowerowa 2023

 • Konkurs

  Konkurs

 • Piknik rodzinny

  PIKNIK RODZINNY WSP3